Privacybeleid

Privacyregeling World of Veterans

Algemeen
Voor World of Veterans is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van deze website in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van groot belang. Ten aanzien van de opslag, verwerking en eventuele overdracht van deze gegevens handelt World of Veterans volgens het in genoemde wet bepaalde. World of Veterans is aan te merken als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het gebruik van onderdelen van deze website, waaronder de inschrijving van zoekers, zal World of Veterans bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. World of Veterans heeft voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangewezen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens
World of Veterans tracht de gegevens van gebruikers zowel online als offline optimaal te beveiligen. De opslag en doorgifte van gebruikersgegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken. Op gevoelige gebieden, zoals bij het op de website gebruikte betalingssysteem, hanteert World of Veterans een hoog veiligheidsniveau om de persoonsgegevens te beschermen. Op een aantal pagina’s van de World of Veterans website kan men doorklikken naar websites van derden, die mogelijk een afwijkende privacybeleid hanteren. World of Veterans is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt daarvoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Vastleggen en gebruik van gegevens
Bij het gebruik van bepaalde onderdelen van de website dienen bepaalde persoonsgegevens te worden ingevuld en verstuurd aan World of Veterans. Indien bepaalde persoonsgegevens niet ingevuld worden, kan World of Veterans de diensten niet optimaal aanpassen naar de wensen van de gebruiker. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de website, alsmede voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen World of Veterans en de gebruiker. Bij inschrijven wordt de gebruiker gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Met deze toestemming machtigt de gebruiker World of Veterans om de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor correspondentie, het onderhouden van contacten, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen en om de gebruiker te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen zijn interessegebied vallen. De door World of Veterans website, of onderdelen daarvan, verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Ten aanzien van bezoekgegevens voor statistische doeleinden en optimalisatie van de website geldt dat de verzamelde informatie in de regel niet te herleiden is naar individuele gebruikers.
Voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen World of Veterans, de gebruiker en de opdrachtgever dienen bepaalde persoonsgegevens gedeeld te worden met derde partijen. Er zal hier expliciet toestemming voor worden gevraagd aan de gebruiker. World of Veterans sluit met de ontvangers van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens zullen niet internationaal worden gedeeld.

Overige
Onze privacyregeling is niet van toepassing op persoonsgegevens die van gebruikers op of via andere websites worden verzameld of verwerkt. World of Veterans behoudt zich het recht om deze privacyregeling te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te controleren.

Gebruik van cookies
World of Veterans kan gebruik maken van zogeheten “session cookies”. Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik van de website te vergemakkelijken en worden bij het afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd. Alle informatie over cookies vind je op onze cookiebeleid pagina.

Deze cookies hebben geen gevolg voor de privacy van de gebruiker.
Geautomatiseerde verwerking
World of Veterans maakt gebruik van besluitvorming op basis van profielen door geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het besluit is niet uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, er is sprake van menselijke tussenkomst.

Rechten van de gebruiker
De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens door World of Veterans door een e-mail te sturen aan veteran@worldofveterans.com. De gebruiker beschikt voorts over het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van de door hem opgegeven persoonsgegevens. Gebruiker kan ter zake een schriftelijk en ondertekend verzoek met vermelding van datum, en naam-, adres- en woonplaatsgegevens richten aan: World of Veterans, Gildeweg 31, 3771 NB Barneveld T.a.v. Privacy